วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโพธิ์ อ.สว่างวีระวงศ์
  
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม อ.สำโรง
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อ.โขงเจียม 
   
     ด้วย สสจ.อุบลราชธานี จะได้ดำเนินโครงการมหกรรมสุขภาพ ในเดือนกรกฎาคม 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมมหกรรมสุขภาพ รายละเอียดดังนี้
 
ประเภทที่ 1 นวัตกรรม/Best practice/ผลงานเด่น
ประกอบด้วย - ชื่อโครงการและความเป็นมาของโครงการ , วัตถุประสงค์ , วิธีการดำเนินงาน , แหล่งงบประมาณสนับสนุน , ผลการดำเนินงาน , สรุปและอภิปรายผล และชื่อ-สกุล E-mail เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้รับผิดชอบงาน
 
ประเภทที่ 2 เรื่องเล่า
  
ประเภทที่ 3 ภาพถ่าย หัวข้อ "รพ.สต. Before & After"
โดยมีกติกาดังนี้
- ส่งภาพถ่ายได้ทั้งภาพสีและขาวดำ โดยต้องส่งภาพทั้ง "ก่อน" และ "หลัง" การเป็น รพ.สต.
- ภาพที่ส่งประกวดเป็นได้ทั้งภาพ "อาคารสถานที่" และภาพ "กิจกรรมการทำงาน"
- ภาพ "ก่อน" และ "หลัง" ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพของสิ่งเดียวกัน สถานที่เดียวกัน เหตุการณ์เดียวกัน หรือมุมเดียวกัน  เพียงแต่เป็นภาพสะท้อนความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของงานบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
- ทั้งภาพ "ก่อน" และ "หลัง" อาจเลือกส่งเป็นภาพ
- ภาพเดี่ยว ให้ส่งภาพขนาด 8 x 10 นิ้ว
- ภาพชุด ให้ส่งภาพขนาด 6x8 นิ้ว จำนวนชุดละ 4-6 ภาพ
 
  ส่งผลงานภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554
ที่กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-261864 ค่ะ
 
 
     เครื่อข่ายหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้จัดการอบรมโครงการ "เสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อการสนับสนุนงานบริการปฐมภูมิด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)" ในเครือข่ายฯ  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ไร่สายหลวง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนว ๕๐ คน มีกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
  
     ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรม ๓ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน  ดังนี้
ครั้งที่ ๑    
๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔  :  เรียนรู้กระบวนการ KM
ครั้งที่ ๒    
๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔  :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
ครั้งที่ ๓    
๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  :  นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งทางกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ สสจ.อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ การดำเนินการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน ได้ประโยชน์และสาระอย่างครบถ้วนเลยทีเดียว 
   

     ตามที่ คณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2554 ได้ออกประกวดเมื่อวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านบริหาร บริการ และวิชาการ รวมทั้งนวตกรรมใหม่ ๆ ของหน่วยบริหารและหน่วยบริการ เพื่อให้พร้อมสำหรับการส่งประกวดระดับเขตระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554 และระดับภาคระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554 สรุปผลการประกวดฯ ดังนี้
 
     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด
     ชนะเลิศ                          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
     รองชนะเลิศอันดับ 1         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย
     รองชนะเลิศอันดับ 2         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก
     รองชนะเลิศอันดับ 3         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัด
     ชนะเลิศ                          รพ.สต.สองคอน  อ.โพธิ์ไทร
     รองชนะเลิศอันดับ 1         รพ.สต.ห้วยขะยุง  อ.วารินชำราบ
     รองชนะเลิศอันดับ 2         รพ.สต.นาส่วน  อ.เดชอุดม
     รองชนะเลิศอันดับ 3         รพ.สต.จิกเทิง  อ.ตาลสุม
 
     ทั้งนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการประกวดระดับเขต และระดับภาค ประจำปี 2554  Cool
  
ทีมงานได้ไปเยี่ยมชมและเก็บภาพบรรยากาศ รพ.สต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร มาฝาก ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราที่จะส่งเข้าประกวดในระดับเขตต่อไปค่ะ

แนวคิดและการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โดย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 เมายน 2554
   
การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ รพ.สต.
 โดย นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11
   
โครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ รพ.สต. 
 โดย นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ สำนักประสานการพัฒนา รพ.สต.
 
  ดาวน์โหลด
  
 Cool ขอบคุณสำนักประสานการพัฒนา รพ.สต. ค่ะ