เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง / สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
 
          ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ของโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบาย ทิศทาง และชี้แจงแนวคิดการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่ง ให้มีความเข้าใจสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานในพื้นที่จากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงนั้น
          ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 4-5 เมษายน 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเหตุ : โดยขอให้ส่งแบบตอบรับไปยังกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
                 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
                 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                 โทรสาร หมายเลข 02-9659819 หรือ 02-5901563
                 ภายในวันที่ 31 มีนาคม นี้ ค่ะ
 
* สำหรับแบบตอบรับ ได้เวียนหนังสือ สสจ.อบ. ที่ อบ 0027.018/ว.2406 ลว. 30 มีนาคม 2554 ทางระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้วนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ *
  

Comment

Comment:

Tweet