เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง / สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
  
          ตามที่ กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดโครงการ "เสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อการสนับสนุนงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)" เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถวางแผนและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร) การทำงานใน รพ.สต. ได้ เมื่อวันที่ 27-29 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้น
          ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุปรสะงค์ จึงขอความร่วมมือให้แกนนำขยายผลต่อให้ครอบคลุมทุกสถานบริการ และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 11 เมษายน 2554
  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ค่ะ   * แนวทาง KM.rar    
 
* หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของ UploadFile Phoubon จะต้อง Log in เข้าใช้งานก่อนทุกครั้งนะค่ะ ถึงจะมองเห็นไฟล์ที่แนบมาค่ะ
 
(อ้างอิง : หนังสือ สสจ.อบ. ที่ อบ 0027.018/ว.2386 ลว. 30 มีนาคม 2554)
 

Comment

Comment:

Tweet