เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
 
          ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวให้เหมาะสมและทันสมัย เน้นการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิในรูปแบบของเครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการเป็นระบบทั้งองค์กร และจัดทำเป็นเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) ซึ่งดำเนินการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ใน ปี 2553 เป็นปีแรก และให้ดำเนินพัฒนาให้ต่อเนื่อง นั้น
          ในการนี้ เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้า สสจ.อุบลราชธานี จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกแห่งรายงานผลการดำเนินงาน PCA ทั้ง 7 หมวด เป็นลายลักษณ์อักษร (เชิงพรรณา) และประเมินผลในไฟล์อิเลคทรอนิกส์ แยกรายสถานบริการ จัดส่งให้กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังต่อไปนี้
                    - ครั้งที่ 1     ภายในวันที่ 22 เมษายน 2554
                    - ครั้งที่ 2     ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
                    - ครั้งที่ 3     ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2554
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ   * PCA อุบลราชธานี.rar    
 
* หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของ UploadFile Phoubon จะต้อง Log in เข้าใช้งานก่อนทุกครั้งนะค่ะ ถึงจะมองเห็นไฟล์ที่แนบมาค่ะ
   

Comment

Comment:

Tweet