แนวคิดและการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โดย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 เมายน 2554
   
การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ รพ.สต.
 โดย นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11
   
โครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ รพ.สต. 
 โดย นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ สำนักประสานการพัฒนา รพ.สต.
 
  ดาวน์โหลด
  
 Cool ขอบคุณสำนักประสานการพัฒนา รพ.สต. ค่ะ
 

Comment

Comment:

Tweet