เครื่อข่ายหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้จัดการอบรมโครงการ "เสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อการสนับสนุนงานบริการปฐมภูมิด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)" ในเครือข่ายฯ  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ไร่สายหลวง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนว ๕๐ คน มีกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
  
     ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรม ๓ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน  ดังนี้
ครั้งที่ ๑    
๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔  :  เรียนรู้กระบวนการ KM
ครั้งที่ ๒    
๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔  :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
ครั้งที่ ๓    
๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  :  นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งทางกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ สสจ.อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ การดำเนินการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน ได้ประโยชน์และสาระอย่างครบถ้วนเลยทีเดียว 
   

Comment

Comment:

Tweet